STRATEGISCH THEMA

Versterken van samen­werking tussen zorg en veiligheid

De GGD wil zorg en veiligheid dichter bij elkaar brengen. De komende jaren investeert de GGD in samen­werking en afspraken met politie, justitie, jeugdzorg, veiligheidshuis, reclassering en gemeente­lijke sociale wijkteams. En ook in samen­werking en afspraken binnen de GGD afdelingen Jeugd­gezondheids­zorg, Bijzondere Zorg en Veilig Thuis.

VOORBEELDEN UIT PRAKTIJK

Samenwerken in de aanpak van huiselijk geweld en kinder­mishandeling

In de aanpak van huiselijk geweld en kinder­mishandeling werken Veilig Thuis en de lokale (wijk) teams nauw samen. Daarom zijn er in 2017 bestuurlijke regionale samen­werkings­afspraken gemaakt en in 2020 zijn deze geactualiseerd. De werkgroep Samen Doen monitort deze afspraken en stelt ze zo nodig bij. Marie-Christine van Dongen, beleids­medewerker Veilig Thuis vertelt over wat Samen Doen heeft bereikt en hoe het zich verder wil ontwikkelen.

Nieuwe taken in de uitvoering van de Wvggz passen goed bij het Meldpunt Bijzondere Zorg

Vanaf 1 januari 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) ingegaan, die voor gemeenten nieuwe taken met zich meebrengt. In Gelderland-Zuid laten gemeenten een deel van deze taken uitvoeren door het Meldpunt Bijzondere Zorg (MBZ). Het gaat om de ‘meldfunctie en de uitvoering van het verkennend onderzoek bij een zorgmachtiging’ en ‘het horen van patiënten bij een crisismaatregel’. Volgens Maria van der Linden en Jolande Schevers passen deze nieuwe taken goed bij het Meldpunt Bijzondere Zorg.

Financieel gezond ouder worden in Berg en Dal

Twee jaar geleden werd de ‘lokale alliantie financieel veilig ouder worden in de gemeente Berg en Dal’ opgericht. Esther van Dorst, beleidsmedewerker bij deze gemeente en Hiske Jaspers van Veilig Thuis noemen de alliantie een groot succes. In dit artikel vertellen ze wat de alliantie inhoudt, met wie er wordt samengewerkt en wat deze samenwerking oplevert.

STRATEGISCHE THEMA’S

image

Informatie­gestuurd werken aan maatschap­pelijke opdrachten

image
image

Adviseren over preventie en collectieve preventie verbinden met persoons­­gerichte zorg

image

Versterken van samen­werking tussen zorg en veiligheid

image

Gezondheids­bescherming in de sociale en fysieke leefomgeving

image