Januari 2021

Samenwerken in de aanpak van huiselijk geweld en kinder­mishandeling

In de aanpak van huiselijk geweld en kinder­mishande­ling werken Veilig Thuis en de lokale (wijk) teams nauw samen. Daarom zijn er in 2017 bestuurlijke regionale samen­­werkings­afspraken gemaakt en in 2020 zijn deze geactualiseerd. De werkgroep Samen Doen monitort deze afspraken en stelt ze zo nodig bij. Marie-Christine van Dongen, beleids­medewerker Veilig Thuis vertelt over wat Samen Doen heeft bereikt en hoe het zich verder wil ontwikkelen.

De aanpak van huiselijk geweld en kinder­mishandeling moeten we samen doen!”

Met elkaar in gesprek

In de werkgroep Samen Doen zitten vertegenwoordigers vanuit de lokale (wijk) teams in de regio en ketenpartners. De werkgroep monitort de regionale samenwerkingsafspraken en gaat met elkaar in gesprek over de samenwerking. Denk hierbij aan: Wat gaat goed, wat heeft aandacht nodig en zijn er regionale of landelijke ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de samenwerking. Marie-Christine: “Doordat we regelmatig met elkaar in gesprek zijn kennen we elkaar, hebben we korte lijnen en weten we wat we van elkaar mogen verwachten. Dat is hartstikke belangrijk, want in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling moet je het echt samen doen!”

Werksessies en ontmoetingsmomenten

­De werkgroep Samen Doen werkt ook aan regionale en lokale werksessies en andere ontmoetings­momenten. Zo was er al eens een stagedag bij Veilig Thuis voor alle wethouders van het Algemeen Bestuur. De wethouders keken mee bij het binnenkomen van adviezen en meldingen, bij de veiligheidsbeoordelingen van concrete casussen en werden bijgepraat over de implementatie van de verbeterde meldcode en het daarbij behorende handelingsprotocol. Marie-Christine: “Sommige wethouders waren echt onder de indruk van het werk en de problematiek. Er was zelf een wethouder die na de stagedag contact opnam om te vragen hoe het met een gezin was afgelopen.”

Escalatiemodel ontwikkelen vanuit de praktijk

Samenwerking rondom huiselijk geweld en kinder­mishandeling is complex. Je hebt elkaar als samenwerkings­partners hard nodig bij de uitvoering. Soms zijn er situaties waarbij het nodig is om te escaleren. Bij escaleren wordt er naar een hoger verantwoor­delijkheids­niveau opgeschaald. Bijvoorbeeld omdat de veiligheid van een persoon of gezin in gevaar is. Of omdat de samenwerking tussen Veilig Thuis en het sociaal wijkteam stagneert, de route vastloopt of de samenwerkings­afspraken niet werken. In de werkgroep is een escalatie­model ontwikkeld met afspraken over de route die gevolgd wordt wanneer het nodig is om te escaleren. Marie-Christine: “Vroeger werd vaak te snel bestuurlijk opgeschaald. Dan werd het probleem neergelegd bij de wethouder en de directeur van Veilig Thuis. De twee routes ervoor, namelijk overleg tussen medewerkers en team­manager (eerste route) eventueel aangevuld met de beleids­ambtenaar (tweede route) werden dan overgeslagen.”

Lokale leerbijeenkomsten

in 2020 is gestart met leer­bijeenkomsten waarin Veilig Thuis mede­werkers op gemeenteniveau in gesprek gaan met de lokale (wijk) teams. Marie-Christine: “Er zijn door beide partijen casussen ingebracht. Vanuit de praktijk is besproken waar we tegenaan lopen als we met elkaar samen­werken en wat beter kan. Het blijkt soms al in de commu­nicatie mis te gaan. Organisaties gebruiken verschillende termen en dit kan verwarring geven.”

Samen Doen anders vormgeven

“De afgelopen jaren hebben we veel bereikt met Samen Doen maar toch komt de werkgroep in zijn huidige vorm te vervallen”, vertelt Marie-Christine. “We merken dat de lokale verschillen groot zijn. Een werkgroep met vertegen­woordigers van 3 lokale (wijk) teams doet dat geen recht. Daarom overleggen wij vanaf 2021 ieder kwartaal met coördinatoren van alle lokale(wijk) teams op subregioniveau. Daarnaast gaan we ook regelmatig met ambtenaren en ketenpartners aan tafel. Blijven samenwerken en zo lokaal mogelijk aansluiten blijven belangrijk in de aanpak van huiselijk geweld en kinder­mishandeling.”

Blijven samen­werken en zo lokaal mogelijk aansluiten.”

< vorig project

STRATEGISCHE THEMA’S

image

Informatie­gestuurd werken aan maatschap­pelijke opdrachten

image
image

Adviseren over preventie en collectieve preventie verbinden met persoons­­gerichte zorg

image
image

Versterken van samen­werking tussen zorg en veiligheid

image
image

Gezondheids­bescherming in de sociale en fysieke leefomgeving

image