November 2020

Samenwerken aan een gezonde leefstijl bij kinderen

Steeds meer kinderopvang­organisaties werken samen met onderwijsinstellingen binnen een brede school of integraal kind­centrum. Een brede school coördinator Nijmegen en Gezondheids­makelaar School & Jeugd van GGD Gelderland-Zuid vertellen welke mooie kansen dit biedt om samen te werken aan een gezonde leefstijl bij kinderen.

We zien dat problemen van kinderen van 0-4 jaar zich uitvergroten in de leeftijdsfasen daarna””

Doorlopende lijn

Sylvia Meijer, GGD gezonde school adviseur: “De programma’s Gezonde Kinderopvang en Gezonde School ondersteunen de kinderopvang en scholen bij hun werk aan de gezonde leefstijl van kinderen. De aanpak en werkwijze zijn op elkaar afgestemd waardoor een doorlopende lijn ontstaat. Kinderen en ouders krijgen steeds dezelfde gezondheids­boodschappen te horen op de kinderopvang, de school en de buiten­schoolse opvang.”

Verbinding zoeken

Ans Nieuwenhuis, Brede School-coördinator Nijmegen: “Het is nu nog niet vanzelfsprekend dat kinderopvang­organisaties en scholen samen werken aan een gezonde leefstijl. Als Brede School-coördinator breng ik kinderopvang­organisaties, scholen, de wijk, ouders en samenwerkings­partners met elkaar in contact. Samen kijken we naar mogelijkheden voor een doorgaande lijn. Sylvia Meijer adviseert en ondersteunt ons hierbij.”

Werk vanuit een analyse

Ans Nieuwenhuis: “Nadat de verbinding tussen verschillende partijen is gelegd, volgen drie fasen: voorbereiden, uitvoeren en evalueren. We kijken eerst naar wat in de wijk nodig is. Met welke gezondheids­problematiek hebben we te maken?” Sylvia Meijer: “Hierbij gebruiken we de kindermonitor van de GGD. We zien dat problemen van kinderen van 0-4 jaar zich uitvergroten in de leeftijds­fasen daarna. Prestatiedruk, de veelheid aan keuzes en de komst van sociale media hebben het leven van kinderen en jongeren ingrijpend veranderd. Met deze informatie kunnen we gericht aan de slag.”

Samen een thema kiezen

Sylvia Meijer: “Na de voorbereiding volgt de uitvoering. In deze fase maak je de keuze voor een gezondheidsthema. Samenwerking tussen kinderopvang en school is niet altijd vanzelfsprekend. Op inhoud zoals op een gezondheids­thema lukt dit vaak wel. Werk je bijvoorbeeld aan het thema relaties en seksuele ontwikkeling? Dan kun je een teamtraining geven voor de leidsters kinderopvang, medewerkers buitenschoolse opvang (bso) en leerkrachten over de relationele en seksuele ontwikkeling van het kind. en de ouders nodig je uit voor een ouderbijeenkomst over dit thema.” Ans Nieuwenhuis: “Zo ontstaat een mooie doorgaande lijn. Want het is toch vreemd als kinderen in op school les krijgen over relaties en seksualiteit, terwijl medewerkers op de bso of hun ouders daarvan niet op de hoogte zijn?”

Gedragsverandering heeft een lange adem nodig

Sylvia Meijer: “Het werken aan een doorgaande lijn heeft in Gelderland-Zuid al veel opgeleverd. Gedragsverandering heeft een lange adem nodig. Daarom is het belangrijk dat kinderen hun hele leerloopbaan dezelfde boodschap krijgen. Want jong geleerd is oud gedaan.” Ans Nieuwenhuis: “De samenwerking is intensief, we hebben korte lijnen en ouders weten ons te vinden. Ik hoop dat wij met het kernteam Brede School* een steentje bijdragen aan een gezonde leefstijl voor kinderen.”

*Het kernteam Brede school bestaat uit de directeuren van de betrokken basisscholen, de managers van kinderopvang KION, KINOP, Bindkracht 10 (Welzijnsorganisatie) en Gezonde School-adviseur Sylvia Meijer.

Verandering van gedrag heeft een lange adem nodig.”

STRATEGISCHE THEMA’S

image

Informatie­gestuurd werken aan maatschap­pelijke opdrachten

image
image

Adviseren over preventie en collectieve preventie verbinden met persoons­­gerichte zorg

image
image

Versterken van samen­werking tussen zorg en veiligheid

image
image

Gezondheids­bescherming in de sociale en fysieke leefomgeving

image