Leidende principes

Voor de uitvoering van de taken werkt de GGD vanuit twee leidende principes: aansluiting bij de gemeenten en werken volgens een netwerkaanpak.

AANSLUITING BIJ GEMEENTEN

De GGD voert voor de gemeenten een breed palet van taken uit. Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden werken we lokaal als dat kan, en regionaal als dat moet. Om nog beter aan te sluiten bij de gemeenten, zal de GGD zijn lokale nabijheid verder versterken door per gemeente ‘dedicated’ teams van professionals te vormen. Deze zullen bestaan uit een vaste kern van gezondheids­makelaar, gezonde school adviseur en jeugd­gezondheids­zorg, aangevuld met inzet van de aandachts­functionarissen met expertise op het gebied van seksuele gezondheid, veilig thuis (samen doen), bijzondere zorg en medische milieukunde.

Uitgangspunten:

  • GGD gemeenteteam kent en maakt onderdeel uit van het lokale netwerk;
  • Aandachtsfunctionarissen per expertiseveld;
  • Verbindt, is zichtbaar en aanspreekbaar voor gemeenten en netwerkpartners.

NETWERKAANPAK

De GGD werkt met partners op het gebied van gezondheid, zorg, welzijn, onderwijs, sport en (sociale en fysieke) veiligheid. Dat is ook noodzakelijk gezien de aard van de vraagstukken die de beleids­terreinen met elkaar verbindt. Ook de inwoners zelf zijn partner van de GGD. Zij worden op verschillende wijzen betrokken, als klankbord, meedenker/­meewerker, vrijwilliger en/of ervarings­deskundige. Voor de uitvoering van onze taken hanteren we een netwerkaanpak, waarbij we uitgaan van daadwerkelijke samenwerking en elkaar versterken.

Om een gezamenlijke impact te kunnen hebben, zijn nodig:

  • Een gemeenschappelijke agenda, visie op probleem en strategie,
  • Gemeenschappelijke monitoring; meten van resultaten en een lerende aanpak;
  • Elkaar versterkende activiteiten; partners stemmen hun specifieke kracht en expertise slim op elkaar af, vullen elkaar aan en versterken elkaar, zorgen voor collectieve regie;
  • Communicatie en relaties; aandacht voor onderlinge communicatie,
  • opbouw van wederzijds vertrouwen en duurzame samenwerking;
  • Ondersteunende en robuuste organisatievorm, die de verandering gaat dragen.

De netwerkaanpak gaat voor alle taken op. De omvang en aard van de netwerk­aanpak is afhankelijk van het werkveld en de taak die de GGD op dit werkveld vervult. Een verdergaande vorm van de netwerkaanpak is dienstverlening samen te organiseren (netwerk­organisatie), waarbij de onderlinge afhankelijkheid is vergroot. Door dienstverlening gezamenlijk te organiseren kan de kwaliteit en integraliteit voorde inwoners worden verhoogd en/of dienstverlening worden geborgd. Bij het uitvoeren van toezicht (kinder­opvang, Wmo, Technische hygiënezorg), houdt de GGD een gepaste afstand, om zodoende de onafhankelijkheid van de toezichtsrol te kunnen waarborgen.